سطح اعضا

طلایی

ت 15

/ماه

 • HD در دسترس
 • ویژه HD در دسترس
 • تست 2 
 • اسکرین 
 • ملت وب
 • تلوزیون
 • لغو نظر

ویژه

ت 66

/ماه

 • HD در دسترس
 • ویژه HD در دسترس
 • تست 2 
 • اسکرین 
 • ملت وب
 • تلوزیون
 • لغو نظر

تجاری

ت 120

/ماه

 • HD در دسترس
 • ویژه HD در دسترس
 • تست 2 
 • اسکرین 
 • ملت وب
 • تلوزیون
 • لغو نظر