از خانواده پرجمعیت در غرب و تبلیغات جالب فرزندآوری

در اکثر کشورهای جهان ، تبلیغات گسترده و مشوق های قانونی برای فرزندآوری می شود. مساله جمعیت و پیری آن امروز ، یکی از مهم ترین مسایل جهان است.