برای تشکیل نشدن قلب جنین را سقط نکنید – لطفا پخش کنید

یکی از مسایل مهمی که این روزها قربانی های بسیاری گرفته و ناشی از نادانی پدر و مادر است.