برجام و روحانی / وقتی همه مسئولیت برجام به عهده ی روحانی و ظریف است