برنامه حافظه تاریخی قسمت 29 – عملیات مرصاد و حوادث سال 1367