توصیه های شنیدنی و تاثیر گذار آیت الله بهجت

فیلمهای کوتاهی که از آبت الله بهجت وجود دارد بسیار تاثیر گذار است.