کلیپ دیدنی از حاج آقای عالی در مورد همه کاره بودن خداوند – هرچه داریم از خداست