این سکانس معروف از خانه به دوش که خیلی خنده داره البته به صورت کامل بنام چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا