خانه به دوش (17) خارجی حرف زدن ماشالا و آماده شدن برای رفتن به مالزی