شهید ابراهیم هادی بیخود نیست که الگو و عشق بسیاری از جوون ها و نوجوون ها شده این یکی از خاطرات زندگی ایشان هستش که بسیار جالبه.