حوادث بعد از شروع جنگ احتمالی بین ایران و عربستان که مجله World War II به آن پرداخته است.

 

بارانی از موشک که بر سر عربستان و هم پیمانانش خواهد بارید. و اقتصاد غرب آسیا فرو خواهد ریخت.