شب سوم از نمایش صوتی کتاب شب های پیشاور

مناظره عالم شیعه سید محمد سلطان الواعظین شیرازی با علمای اهل سنت