صحبتهای رائفی پور در مورد فراری دادن امیر تتلو

نمونه های مثل امیر تتلو و هل دادن آن برای خارج رفتن مهم و قابل بررسیه!