صوت منتشر نشده شهید فخری زاده که دولت روحانی را رسوا کرد

چند روزی سعی کردند شهید فخری زاده عزیز دانشمند بزرگ هسته ای و علمی کشور را موافق برجام جلوه دهند تا اینکه صوتی از ایشان منتشر شد و دولت را رسوا کرد.