متاسفانه روزانه هزار سقط جنین در کشور انجام می شود…

ممکن است خیلی از این بلاها و گرفتاری ها برای همین رفتار های ما باشد.