تحلیل کامل این فایل صوتی در این جا – این فایل دو سال قبل یک بار منتشر شده بود و بعد از دوسال صدای آمریکا با همکاری صد ها رسانه دوباره منتشر کرد.