مداحی انقلابی و زیبای مداح اردبیلی مهدی شوقی اردبیلی – دیدار رهبری 1400 با مداحان