مستند جالب آلزایمر – وضعیت اقتصادی ایران در زمان پهلوی

این مستند در چندین قسمت ساخته شده است ولی ما هر چه گشتیم قسمتهای دیگر را نیافتیم…

اگر قسمتهای دیگر را جایی دیده اید لینک را برای ما بفرستید…