این مستند جنجالی در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 ساخته شده و گوشه ای از مسایل آن روز ها را مطرح میکند.