در این مستند استاد محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شاعر بزرگ معاصر از زندگی و چگونگی شهرت خود با وجود شعرای بزرگ و نامدار معاصر می گوید.