مستند 7 دقیقه تا تل آویو با موضوع حوزه موشکی و دفاعی کاری از مجموعه ثریا