نور علی توی وجود شیعه موج میزنه

راه علی راه تموم خانواده منه

حب علی نشانه حلال زاده بودن

با حب علی فقط ایمان میخوره محک