به نام خدای علی آفرین

خدای زمان و خدای زمین

به نام علی خلقت آغاز شد

در آسمان بر زمین باز شد

شیر خدا شاه نجف

تو یه طرف عالم یه طرف