سریال پایتخت و مخصوصا فصل 6 آن با حواشی بسیاری همراه بود و البته خود سریال هم جای نقد بسیاری داشت که در این نقد صوتی توسط مرتضی حیدری در مورد آن صحبت شده است.