آیا شما می دانید این نامه عاشقانه را چه کسی به همسرش نوشته است ؟ / نامه عاشقانه امام خمینی (ره) به همسرشان سرکار خانم ثقفی