کلیپ نوستالوژیک و قدیمی از عمو پورنگ

پورنگ و تورنگ اومدن…