کلیپ پناهیان / چگونه بچه های قیامت باور تربیت کنیم؟ – از مجموعه کلیپهای تربیت فرزند استاد پناهیان