24 دقیقه صحبتهای جنجالی و طوفانی حاج سعید قاسمی در برنامه ثریا – کامل

این صحبتها ، یک تحلیل بسیار درست در مورد آینده دولت رییسی هستش، ابراهیم رئیسی اگر به این توصیه ها عمل نکنه با چالش های جدی ای در آینده مواجه خواهد بود با وجود همه تلاش ها.