4 دقیقه با قرائتی بخندید و مطلب یاد بگیرید! / خنده حلال!

شوخی جالب استاد قرائتی در یک سخنرانی!